ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ‘ⵔⵉⵢⴰⴹ ⵙⵉⵔⵓⴽⵓ’ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 18 ⴰⵔ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015 , ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵅⴼ ‘ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ’ .
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵙⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵢⴰⵎⵓ ⴷⵉⴳⵙ 23 ⵏ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ.
ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ‘ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ’ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵡⵔⵉ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ mepi .