Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fnaamalg/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ:

ⴷ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵡⵏ  ⴷ
ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2013/2963 ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵉⵏⵉⵏⵜⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵡⵓⵔ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ :

 • ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ
 • ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵉ
 • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵢⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⴷⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
 • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ
 • ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⴰⵢⴽ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ
 • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵙⴰⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵓⴽⵙⴰⵏ
 • ⴰⴷ ⵜⵓⵜⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴳⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⴰ ⴰⵎⴰⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵜⵔⴰⵔ
 • ⴰⴷ ⵜ ⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵙⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
 • ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏⵏ ⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

 

ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ

 • ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ
 • ⵜⴰⵍⴰⵢⵉⴽⵜ
 • ⵜⴰⵎⵜⵔⴰⵔⵜ

ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ

 • ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵏⴱⴰⴹ
 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ
 • ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
 • ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ.

 

ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ :
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ : ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ : ⴰⵔ ⵜ ⵜⴳⴳⴰⵏ 44 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ, ⴰⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ : ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵢⴰⵎⵓ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ : 105 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ.

 • ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ : 85
 • ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ : 21
 • ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ : 2
 • ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ : 3