ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ, ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵍⴰⵢⴽ

ⴷ ⵜⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵡⵏ  ⴷ
ⵜⴳⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2013/2963 ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵉⵏⵉⵏⵜⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵡⵓⵔ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⴰⵖ

ⵓⵎⵚⴰⵕⴰⴹ

0
ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ
0
ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ
0
ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ
0
ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ

ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ

  • ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵏⴱⴰⴹ
  • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
  • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ
  • ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
  • ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ.

Newsletter


La fédération des Associations Amazigh au Maroc est une organisation non gouvernementale et indépendante qui œuvre pour la promotion de tamazight.

Contact infos

FNAA.MA © 2023. Tous les droits réservés

Shares